Công ty có áp dụng tiêu chuẩn như thế nào đối với sản phẩm?

Công ty TNHH TM Lợi Tường sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 / ISO 9001 : 2008 được tổ chức GIC chứng nhận theo giấy chứng nhận số: 021414; và được Tổng cục đo lường chất lượng – TTKTTCĐLCL 2 cấp GCN phù hợp với QCVN 16:2014/BXD số: N1.Q5.15.007a dành cho các sản phẩm sơn nước; và GCN số N1.Q5.15.007b dành cho các sản phẩm bột trét.