Công ty có chính sách bảo hành sản phẩm không?

Chính Sách Bảo hành:

  1. Công ty chỉ bảo hành khi có yêu cầu của khách hàng sử dụng trực tiếp bằng văn bản và tính phí 10% trên tổng giá trị công trình.
  2. Không bảo hành đối với công trình sơn lại.